Bankkris

av Werner

Trots att jag har läst ganska mycket historia händer det fortfarande att jag blir förbluffad över hur ofta man finner likheter med vår egen tid i det förgångna. Hur människor tänkte, agerade och vilka problem de ställdes inför. Människor är och förblir människor. Det samma tycks gälla för banker. Banker är i sanning institutioner som aldrig lär sig av historien. Misstagen upprepas grovt, kraftigt och klumpigt.

Jag bläddrade i dag i ett beslut från riksdagen som hölls 1668. Ett intressant år i den svenska bankhistorien. Sveriges första bank hade gått i konkurs efter allt för ivrig sedelutgivning utan säkerhet bakom sedlarna. Känns det igen på något sätt? En ny bank grundades detta år vilket i dag är världens äldsta centralbank.

I paragraf IV behandlas bankens funktion på ett sätt som känns högaktuellt i dagarnas finanskris. I beslutet konstaterar man att /…/ jämväl när alt missbruk blifwer affskaffat för ett sådant wärk [kommer man kunna] winna större styrka och trygheet.

Det står också att läsa att ”Eftersom och Wij oss på det kraftigaste hafwa förbundet densamma at förswara, beskydda och handhafwa så at then som sielff några penningar i Banco insäter /…/ skall ofehlbart och utan någon exception och inwändning uthi thetta /…/ kunna theröfwer råda och commendera effter sitt eget goda nöye och behagh.”

Vi får hoppas att även dagen insättare får råda över sitt kapital i enlighet med sitt eget goda nöje och behag. Då som nu, och många gånger där emellan, står det till skattebetalarna att betala notan.

Personligen har jag i detta fall lagt pengarna på ett trevligt 1600-talstryck.

Myntsamlare som kommer över detta tryck bör även titta på paragraf fem som behandlar myntväsendet.

 besluth-1668

Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Giordt och belefwat af them enhelleligen, på then allmenne Rijkzdagh, som höltz och slötz i Stockholm den 22. Septembr. Åhr 1668.

Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer Kongl. Booktr. Åhr 1668.

Annonser